Arahan Dan Panduan Calon STPM Baharu 2016

 

 

 

ARAHAN DAN PANDUAN PENDAFTARAN CALON
PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) 2016

 

Arahan dan Panduan Pendaftaran Calon ini mengandung maklumat yang berikut:

 

1

Syarat kelayakan untuk menduduki peperiksaan

 

2

Mata Pelajaran yang Ditawarkan

 

3

Pemilihan Mata Pelajaran

 

4

Kerja Kursus (KK)

 

5

Bayaran Peperiksaan

 

6

Cara Pendaftaran Calon Peperiksaan

 

 

6.1

Calon sekolah/institusi

 

 

6.2

Calon persendirian individu

 

7

Calon Istimewa

 

8

Tarikh Pendaftaran dan Tarikh Peperiksaan

 

9

Perkara Penting Tentang Peperiksaan STPM

 

 

9.1

Slip Pendaftaran SPSTPM

 

 

9.2

Slip Laporan Pendaftaran Kemasukan Calon (LPKC)

 

 

9.3

Menukar kertas Atau Mata Pelajaran Atau Menambah Mata Pelajaran

 

 

9.4

Perpindahan Pusat Peperiksaan

 

 

9.5

Penarikan Diri

 

 

9.6

Penangguhan Peperiksaan

 

10

Jadual Waktu Peperiksaan

 

11

Keputusan Peperiksaan

 

12

Rayuan Semak Semula Keputusan Peperiksaan

 

13

Peluang Memperbaiki Keputusan

 

14

Pendaftaran Lewat

 

1)

SYARAT KELAYAKAN UNTUK MENDUDUKI PEPERIKSAAN

 

 

1.1

Calon yang mempunyai satu daripada kelayakan yang berikut, termasuk lulus Bahasa Melayu* dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM), layak menduduki peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM).

 

 

 

(a)

Sijil Pelajaran Malaysia tahun 1999 atau tahun-tahun sebelumnya

 

 

 

(b)

Sijil Pelajaran Malaysia (Vokasional)

 

 

 

(c)

Malaysia Certificate of Education

 

 

 

(d)

Federation of Malaya Certificate of Education

 

 

 

(e)

Cambridge School Certificate

 

 

 

(f)

GCE/SAP (Malaysia atau Cambridge dengan tiga kelulusan peringkat biasa** yang diperoleh dalam satu peperiksaan)

 

 

 

(g)

Sijil Pelajaran Malaysia tahun 2000 hingga tahun 2014 yang diperoleh dalam satu peperiksaan dengan mendapat

 

 

 

 

(i)

sekurang-kurangnya gred 6C bagi tiga mata pelajaran, atau

 

 

 

 

(ii)

sekurang-kurangnya gred 6C bagi dua mata pelajaran dan lulus empat mata pelajaran

 

 

1.2

Calon yang mempunyai kelayakan seperti yang disenaraikan dalam para 1.1 di atas mestilah memperoleh kelayakan itu sekurang-kurangnya satu tahun sebelum mengambil peperiksaan STPM.

 

 

1.3

Calon yang mempunyai mana-mana kelayakan luar negeri yang setaraf dengan SPM hendaklah terlebih dahulu memohon kebenaran untuk mengambil peperiksaan STPM daripada Majlis Peperiksaan Malaysia.

 

 

 

Catatan: *

Calon yang memenuhi syarat (g) tetapi gagal Bahasa Malaysia boleh menggunakan keputusan lulus Bahasa Malaysia yang diambil dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia Ulangan. Calon yang berasal dari luar negara dikecualikan daripada syarat lulus Bahasa Malaysia peringkat peperiksaan SPM.

 

 

**

Kelulusan peringkat biasa GCE/SAP bermakna kepujian pada peringkat SPM/MCE.

 

2)

MATA PELAJARAN YANG DITAWARKAN

 

 

Sebanyak 22 mata pelajaran ditawarkan dalam peperiksaan STPM 2016 seperti yang disenaraikan di bawah ini.

 

 

Kod

Mata Pelajaran

Kod

Mata Pelajaran

Kod

Mata Pelajaran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

Pengajian Am

931

Usuluddin

958

Information and Communications Technology

 

 

910

Bahasa Melayu

940

Sejarah

960

Physics

 

 

911

Bahasa Cina

942

Geografi

962

Chemistry

 

 

912

Bahasa Tamil

944

Ekonomi

964

Biology

 

 

913

Bahasa Arab

946

Pengajian  Perniagaan

966

Sains Sukan

 

 

920

Literature in English

948

Perakaunan

970

Seni Visual

 

 

922

Kesusasteraan Melayu Komunikatif

950

Mathematics (M)

 

 

 

 

930

Syariah

954

Mathematics (T)

 

 

                           

 

Catatan :

Maklumat lanjut sila rujuk Peraturan dan Skema Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia 2016 dan sukatan pelajaran bagi mata pelajaran yang berkenaan bagi tujuan pemilihan mata pelajaran dan kertas yang dipilih yang boleh didapati dan dimuat turun daripada portal Majlis Peperiksaan Malaysia.

3)

PEMILIHAN MATA PELAJARAN

 

3.1

Sijil STPM merupakan sijil terbuka.

 

3.2

Dalam satu sesi peperiksaan calon boleh mengambil sekurang-kurangnya satu mata pelajaran dan selebih-lebihnya lima mata pelajaran. Jika calon mengambil lima mata pelajaran, satu daripadanya mestilah Pengajian Am.

 

3.3

Calon tidak boleh mengambil kombinasi mata pelajaran atau kertas yang tidak dibenarkan oleh sukatan pelajaran peperiksaan.

 

3.4

Calon jenis 1, 7, dan 8 dibenarkan untuk mengambil mata pelajaran yang tidak ditawarkan di sekolah/institusi (luar pakej sekolah) dengan syarat mata pelajaran yang hendak diambil itu mempunyai kertas peperiksaan alternatif bertulis yang menggantikan kerja kursus. Namun demikian, kelulusan untuk mengambil kertas peperiksaan altenatif bertulis ini di sekolah perlu mendapat kebenaran MPM secara bertulis. Pengetua sekolah bertanggungjawab memaklumkan kepada JPN berkenaan perkara ini. Pendaftaran calon yang ingin mengambil mata pelajaran yang tidak ditawarkan di sekolah/institusi hendaklah dihantar terus oleh Pengetua/Setiausaha Peperiksaan Sekolah/Institusi ke MPM (u.p. Setiausaha Bahagian Pengendalian STPM dan MUET) sebelum tarikh tutup pendaftaran penggal 1 dan salinan ke JPN. Sekolah tidak dibenarkan meneruskan tawaran peperiksaan kertas alternatif bertulis ini sehingga mendapat kelulusan MPM.

 

3.5

Maklumat lanjut yang berkaitan dengan pemilihan mata pelajaran dan kertas yang perlu diambil boleh dirujuk dalam Peraturan dan Skema Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia 2016 dan sukatan pelajaran bagi mata pelajaran yang berkenaan di portal Majlis Peperiksaan Malaysia http://www.mpm.edu.my.

4)

Kerja Kursus (KK)

 

4.1

KK merupakan komponen yang wajib diambil oleh setiap calon dalam sistem pentaksiran baharu STPM. Kegagalan calon menjalankan KK akan menyebabkan keputusan bagi mata pelajaran tersebut mendapat gred X.

 

4.2

KK STPM terdiri daripada tiga bentuk kerja kursus, iaitu kerja projek, kajian luar, dan kerja amali sains. Dalam aspek wajaran pula, peratusan wajaran yang ditawarkan dalam KK adalah berbeza mengikut mata pelajaran, iaitu antara 20% hingga 40%.

 

4.3

Manual KK bagi setiap mata pelajaran untuk guru dan calon boleh dimuat turun daripada portal MPM http://www.mpm.edu.my pada penggal yang menawarkan KK.

 

4.4

Soalan KK boleh dimuat turun pada penggal yang menawarkan KK melalui portal MPM.

 

4.5

Bagi calon STPM 2015 yang gagal memasuki UA dan ingin memperbaiki keputusan pada STPM 2016, calon dikehendaki memilih dan menduduki kertas alternatif bertulis yang menggantikan KK tersebut (rujuk Senarai Mata Pelajaran dan Kertas pada halaman halaman 22 – 27 dalam Buku Peraturan dan Skema Peperiksaan STPM 2016 ). Namun demikian, sekiranya tidak terdapat kertas peperiksaan bertulis alternatif yang sedemikian bagi sesuatu mata pelajaran, maka calon boleh memilih sama ada hendak melaksanakan Kerja Kursus atau tidak melaksanakannya mengikut pilihan yang berikut:

 

(a)

Jika calon memilih untuk tidak melaksanakan Kerja Kursus, maka markah Kerja Kursus yang diperoleh oleh calon dalam peperiksaan STPM sebelumnya akan digunakan untuk skor Kerja Kursus tahun mengulang. Kemudahan ini hanya boleh digunakan sekali sahaja dan tidak boleh digunakan sekiranya calon mengulang peperiksaan STPM dua tahun atau lebih selepas menduduki peperiksaan pertama.

 

(b)

Jika memilih untuk melaksanakan Kerja Kursus yang baharu pada tahun mengulang, maka markah Kerja Kursus yang diperoleh oleh calon dalam peperiksaan STPM sebelumnya akan terbatal dan tidak boleh merayu untuk diambil markah Kerja Kursus STPM sebelumnya.

 

4.6

Bagi calon yang mengambil mata pelajaran baharu berbanding tahun lepas dan tiada markah KK tahun sebelumnya, calon dikehendaki mengambil kertas peperiksaan alternatif bertulis yang menggantikan KK. Namun demikian, sekiranya mata pelajaran tersebut tidak menawarkan kertas peperiksaan alternatif bertulis yang menggantikan KK, calon dikehendaki melaksanakan KK (Sila rujuk Senarai Mata Pelajaran dan Kertas pada halaman 22-27 dalam Buku Peraturan dan Skema Peperiksaan STPM 2016).

 

4.7

Maklumat lanjut sila rujuk Peraturan dan Skema Peperiksaan STPM 2016 di portal Majlis Peperiksaan Malaysia.

5)

BAYARAN PEPERIKSAAN

 

5.1

Bayaran asas

  

RM120.00

 

5.2

Bayaran untuk setiap mata pelajaran

 

RM90.00 satu mata pelajaran

 

5.3

Calon sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan (calon jenis 1, 7, dan 8) dikecualikan daripada membayar yuran peperiksaan.

 

5.4

Bagi calon sekolah swasta (calon jenis 2) dan calon persendirian individu, bayaran perlu dibuat dengan cara membeli nombor PIN MEC daripada kaunter atau kiosk Bank Simpanan Nasional (BSN) atau secara perbankan internet. Maklumat lanjut sila layari http://online.mpm.edu.my .

Nota: BSN akan mengenakan caj sebanyak RM1.00 bagi setiap pembelian nombor PIN MEC. PIN MEC hanya sah digunakan untuk peperiksaan pada tahun/penggal semasa sahaja.

 

5.5

Calon sekolah swasta dan calon persendirian individu hendaklah membayar yuran peperiksaan secara sekaligus mengikut kadar berikut.

               

Kadar Bayaran

Bilangan mata pelajaran didaftarkan

Kadar bayaran (RM)

1 mata pelajaran

210.00

2 mata pelajaran

300.00

3 mata pelajaran

390.00

4 mata pelajaran

480.00

5 mata pelajaran

570.00

 

 

 

5.6

Bayaran yang telah dibuat akan terpapar pada Penyata Pendaftaran STPM (STPM/PP) untuk rujukan calon.

 

5.7

Pendaftaran untuk menduduki peperiksaan STPM hanya dibuka pada penggal 1 dan penggal 2 sahaja. PIN MEC yang dibeli (merangkumi pendaftaran STPM untuk penggal 1, penggal 2, dan penggal 3) hanya boleh digunakan untuk membuat pembayaran peperiksaan STPM pada penggal tahun semasa sahaja (PIN MEC yang dibeli untuk pendaftaran STPM pada penggal 1 akan tamat tempohnya pada tarikh tutup pendaftaran penggal 1. Calon yang akan mendaftar STPM pada penggal 2 hendaklah membeli PIN MEC pada penggal 2).

6)

CARA PENDAFTARAN CALON PEPERIKSAAN

 

6.1

Calon Sekolah/Institusi

 

 

(a)

Pendaftaran calon sekolah/institusi dibuat secara online melalui portal Majlis Peperiksaan Malaysia http://www.mpm.edu.my atau http://online.mpm.edu.my.

 

 

(b)

Pendaftaran calon sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan untuk menduduki peperiksaan pada penggal 1, penggal 2, dan penggal 3 dibuat sekaligus pada penggal 1. Calon sekolah kerajaan akan menduduki peperiksaan pada penggal yang ditetapkan dan tidak dibenarkan untuk memilih penggal bagi tujuan menduduki peperiksaan kecuali disebabkan kes-kes tertentu yang mendapat kebenaran daripada Majlis Peperiksaan Malaysia.

 

 

(c)

Pendaftaran bagi calon sekolah swasta boleh dibuat pada penggal 1 atau penggal 2. Calon sekolah swasta boleh memilih untuk mendaftar pada penggal 1 atau penggal 2 dan memilih untuk menduduki peperiksaan sama ada ingin menduduki peperiksaan pada penggal semasa atau memilih untuk menduduki peperiksaan sekaligus pada penggal 3.

 

 

(d)

Ketua Sektor/Unit Penilaian dan Peperiksaan, Jabatan Pendidikan Negeri hendaklah terlebih dahulu mengemaskini maklumat sekolah/institusi yang akan menjadi pusat peperiksaan sebelum pendaftaran dibuka.

 

 

(e)

Pengetua sekolah/institusi hendaklah memaklumkan nama Setiausaha Peperiksaan (SUP) sekolah/institusinya kepada Ketua Sektor/Unit Penilaian dan Peperiksaan, Jabatan Pendidikan Negeri dan Pegawai Pendidikan Daerah (PPD).   

 

 

(f)

Taklimat tentang kaedah pendaftaran secara online di peringkat daerah kepada semua SUP sekolah/institusi hendaklah diberikan oleh PPD.

 

 

(g)

Pihak sekolah/institusi juga boleh mendapatkan maklumat tentang pendaftaran calon peperiksaan untuk sekolah/institusi melalui laman portal Majlis Peperiksaan Malaysia.

 

 

(h)

Pihak sekolah/institusi perlu mendapatkan Nama Pengguna dan Kata Laluan daripada Ketua Sektor/Unit Penilaian dan Peperiksaan, Jabatan Pendidikan Negeri untuk masuk ke dalam sistem pendaftaran online ini. SUP sekolah/institusi dinasihatkan untuk memuat turun/mencetak Manual Sekolah dalam http://online.mpm.edu.my yang terpapar pada ikon sekolah  untuk rujukan sebelum memulakan aplikasi sistem pendaftaran online tersebut.

 

 

(i)

Pengetua sekolah/institusi hendaklah mengarahkan SUP untuk mengurus pendaftaran sekolah/institusinya dengan mengambil tindakan yang berikut:

 

 

 

 

(i)

Mengemaskini maklumat sekolah yang terdapat dalam sistem pendaftaran online

 

 

 

 

(ii)

Mengisi data maklumat pendaftaran calon bagi sekolah/institusinya yang ingin menduduki peperiksaan

 

 

 

 

(iii)

Mengenalpasti calon istimewa dari segi penglihatan (buta atau rabun),  anggota (spastik), pendengaran (kurang dengar/pekak), pertuturan (sengau), dan selain daripada yang dinyatakan, dan mendaftarkannya bersama-sama dengan calon lain tetapi pemberitahuan bahawa calon tersebut adalah calon istimewa dan kemudahan yang dipohon adalah seperti tindakan pada para 7.

 

 

 

 

(iv)

Memastikan nombor PIN MEC disediakan dengan secukupnya oleh calon sekolah/institusi yang ingin menduduki peperiksaan (bagi calon sekolah swasta sahaja).

 

 

 

 

(v)

Menyemak maklumat awal pendaftaran calon melalui penyata pendaftaran (STPM/PP) seperti ejaan nama, nombor Kad Pengenalan, pusat untuk menduduki peperiksaan, mata pelajaran, kertas yang diambil dan maklumat lain yang tercatat pada STPM/PP adalah betul, dan mengemaskininya jika terdapat pindaan oleh calon sebelum talian pendaftaran online di sekolah ditamatkan. STPM/PP ini boleh digunakan sebagai bukti pendaftaran telah dibuat bagi menuntut Slip Laporan Pendaftaran Kemasukan Calon (LPKC) calon (jika maklumat calon tiada dalam semakan LPKC di portal Majlis Peperiksaan Malaysia).

 

 

 

 

(vi)

Memastikan data maklumat pendaftaran calon adalah betul sebelum talian pendaftaran online di sekolah/institusi ditamatkan

 

 

 

 

(vii)

Menyemak Slip Laporan Pendaftaran Kemasukan Calon (LPKC) bagi calon sekolah/institusinya dan memastikan LPKC dicetak oleh calon sebagai tiket untuk menduduki peperiksaan (rujuk para 9.2)

 

 

 

 

(viii)

Memaklumkan maklumat calon sekolah/institusinya yang tercicir kepada Ketua Sektor/Unit Penilaian dan Peperiksaan, Jabatan Pendidikan Negeri atau Majlis Peperiksan Malaysia jika terdapat calon yang telah didaftarkan tiada dalam semakan LPKC dengan kadar SEGERA

 

 

 

 

(ix)

Mematuhi tarikh akhir talian pendaftaran online dibuka dan penghantaran maklumat pendaftaran/bahan/dokumen pendaftaran yang berkaitan seperti yang telah ditetapkan oleh Ketua Sektor/Unit Penilaian dan Peperiksaan, Jabatan Pendidikan Negeri.

 

6.2

Calon Persendirian individu

 

 

(a)

Pendaftaran calon persendirian individu dibuat secara online melalui portal Majlis Peperiksaan Malaysia http://www.mpm.edu.my atau http://online.mpm.edu.my.

 

 

(b)

Pendaftaran bagi calon persendirian individu boleh dibuat pada penggal 1 atau penggal 2. Calon persendirian individu boleh memilih untuk mendaftar pada penggal 1 atau penggal 2 dan memilih untuk menduduki peperiksaan sama ada ingin menduduki peperiksaan pada penggal semasa atau memilih untuk menduduki peperiksaan sekaligus pada penggal 3.

 

 

(c)

Calon persendirian individu dinasihatkan supaya mendapatkan maklumat tentang pendaftaran peperiksaan melalui portal Majlis Peperiksaan Malaysia dan merujuk kepada Manual Calon Persendirian Individu yang terpapar pada ikon calon persendirian individu dalam http://online.mpm.edu.my untuk rujukan sebelum memulakan aplikasi sistem pendaftaran online tersebut.

 

 

(d)

Calon boleh memilih pusat peperiksaan yang dikehendaki semasa membuat pendaftaran secara online tetapi penentuan pusat adalah tertakluk kepada Ketua Sektor/Unit Penilaian dan Peperiksaan, Jabatan Pendidikan Negeri. Ketua Sektor/Unit Penilaian dan Peperiksaan, Jabatan Pendidikan Negeri berhak untuk memindahkan calon persendirian individu ke pusat lain selain daripada yang telah dipilih.

 

 

(e)

Menyemak maklumat awal pendaftaran melalui slip pendaftaran STPM/PP seperti ejaan nama, nombor Kad Pengenalan, pusat untuk menduduki peperiksaan, mata pelajaran, kertas yang diambil danmaklumat lain yang tercatat pada SPSTPM adalah betul, dan mengemaskininya sendiri sebelum talian pendaftaran online ditutup. STPM/PP ini boleh digunakan sebagai bukti pendaftaran telah dibuat bagi menuntut Slip Laporan Pendaftaran Kemasukan Calon (LPKC) calon (jika maklumat calon tiada dalam semakan LPKC di portal Majlis Peperiksaan Malaysia). (Rujuk para 9.2)

 

 

(f)

Calon istimewa dari segi penglihatan (buta atau rabun),  anggota (spastik), pendengaran (kurang dengar/pekak), pertuturan (sengau), dan selain daripada yang dinyatakan juga mendaftar secara online tetapi pemberitahuan bahawa calon tersebut adalah calon istimewa dan kemudahan yang dipohon adalah seperti tindakan pada para 7.

7)

CALON ISTIMEWA

 

7.1

Calon istimewa dari segi penglihatan (buta atau rabun),  anggota (spastik), pendengaran (kurang dengar/pekak), pertuturan (sengau), dan selain daripada yang dinyatakan hendaklah dimaklumkan kepada Majlis Peperiksaan Malaysia melalui Ketua Sektor/Unit Penilaian dan Peperiksaan, Jabatan Pendidikan Negeri dengan kadar SEGERA.

 

7.2

Maklumat tentang ketidakupayaan dan kemudahan yang dipohon hendaklah dimaklumkan dengan jelas dan lengkap dalam borang STPM/K11.1 atau STPM/K13(Pindaan 2006) (mana-mana yang berkenaan) mengikut jenis ketidakupayaan. Sila sertakan salinan dokumen sebagai bukti  ketidakupayaan yang dialami seperti laporan perubatan, Kad Jabatan Kebajikan Masyarakat, dan pengesahan Pengetua (jika calon sekolah/institusi). Kemudahan yang boleh diberikan kepada calon istimewa hanya akan dipertimbang jika borang STPM/K11.1 atau STPM/K13(Pindaan 2006)(mana-mana yang berkenaan) diterima oleh Majlis Peperiksaan Malaysia.

 

7.3

Borang STPM/K11.1 atau STPM/K13(Pindaan 2006) dapat diperoleh dan dicetak daripada portal Majlis Peperiksaan Malaysia atau semasa membuat pendaftaran secara online di dalam http://online.mpm.edu.my. Borang yang telah lengkap diisi hendaklah dihantar berserta dengan salinan dokumen sokongan ke Majlis Peperiksaan Malaysia melalui Ketua Sektor/Unit Penilaian dan Peperiksaan, Jabatan Pendidikan Negeri (alamat Ketua Sektor/Unit Penilaian dan Peperiksaan, Jabatan Pendidikan Negeri dapat diperoleh daripada portal Majlis Peperiksaan Malaysia).

Untuk mendapatkan borang yang berkaitan, sila klik borang STPM/K11.1 atau STPM/K13(Pindaan 2006).

8)

TARIKH PENDAFTARAN DAN TARIKH PEPERIKSAAN

 

 

 

Sila rujuk Kalendar Peperiksaan STPM 2016 di portal Majlis Peperiksaan Malaysia.

9)

PERKARA-PERKARA PENTING TENTANG PEPERIKSAAN STPM

 

9.1

Penyata Pendaftaran STPM (STPM/PP)

 

 

(a)

Butiran pendaftaran awal calon boleh disemak melalui STPM/PP yang dapat diperoleh dan dicetak setelah calon berjaya membuat pendaftaran secara online. Bagi calon sekolah/institusi, jika terdapat sebarang pindaan pada nombor Kad Pengenalan, ejaan nama, alamat, pusat untuk menduduki peperiksaan, mata pelajaran, dan kertas yang diambil, sila kemukakan pindaan tersebut kepada SUP sekolah/institusi untuk dikemaskinikan secara online.

 

 

(b)

Calon persendirian individu perlu mengemaskini butiran pendaftaran sendiri secara online.

 

 

(c)

Calon bertanggungjawab menentukan bahawa semua butiran dan maklumat yang dimasukkan dalam sistem pendaftaran dalam talian adalah betul dengan menyemak maklumat pendaftaran yang tercatat pada Penyata Pendaftaran (STPM/PP).

 

 

(d)

Semua Pengetua/Setiausaha Peperiksaan Sekolah/Institusi/calon diingatkan bahawa sebarang pindaan atau pembetulan maklumat hendaklah dilakukan selewat-lewatnya 2 minggu selepas tarikh Laporan Pendaftaran Kemasukan Calon (LPKC) dimuatnaik melalui portal MPM. Caj RM50.00 akan dikenakan jika pembetulan maklumat dilakukan selepas tempoh tersebut.

 

9.2

Slip Laporan Pendaftaran Kemasukan Calon (LPKC)

 

 

(a)

Pengesahan butiran pendaftaran calon untuk menduduki peperiksaan penggal 1 STPM 2016 akan diberitahu kepada calon dalam slip Laporan Pendaftaran Kemasukan Calon (LPKC) melalui laman portal Majlis Peperiksaan Malaysia mulai 24 September 2015. Tarikh penyemakan LPKC untuk peperiksaan penggal 2, penggal 3, ulangan 1, ulangan 2, dan ulangan 3 akan diberitahu kemudian di portal Majlis Peperiksaan Malaysia. LPKC Calon yang mendaftar lewat kerana gagal memasuki Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) juga akan diberitahu kemudian di portal Majlis Peperiksaan Malaysia. Jika maklumat calon tiada dalam senarai LPKC, sila hubungi terus Majlis Peperiksaan Malaysia dengan kadar SEGERA. Bagi calon sekolah/institusi, sila hubungi Majlis Peperiksaan Malaysia melalui Pengetua sekolah/institusi masing-masing.

 

 

(b)

Calon jenis 2 dan 3 perlu mencetak LPKC masing-masing pada setiap penggal untuk dibawa ke pusat peperiksaan sebagai tiket untuk menduduki peperiksaan. Bagi calon jenis 1, 7, dan 8, semakan boleh dibuat secara berkelompok melalui Setiausaha Peperiksaan Sekolah/Institusi. Setiausaha Peperiksaan Sekolah/Institusi hendaklah menyediakan buku rekod akuan bahawa semua calonnya telah menyemak LPKC masing-masing. Namun demikian, bagi calon 1, 7, dan 8, calon tidak perlu mencetak LPKC untuk dibawa ke pusat peperiksaan tetapi memadai membawa Kad Pengenalan masing-masing bagi menggantikan LPKC sebagai tiket untuk menduduki peperiksaan.

 

 

 

(c)

Calon hendaklah menyemak butiran yang tercatat pada LPKC seperti nombor Kad Pengenalan, ejaan nama, angka giliran, pusat untuk menduduki peperiksaan, mata pelajaran dan kertas yang diambil. Jika terdapat kesilapan, calon dikehendaki membuat pindaan pada slip LPKC tersebut dan mengemukakan salinannya berserta dengan salinan Kad Pengenalan kepada Majlis Peperiksaan Malaysia (u.p. Setiausaha Bahagian Pengendalian STPM dan MUET) melalui Pengetua sekolah/institusi masing-masing bagi calon sekolah/institusi.

 

 

(d)

Bagi calon persendirian individu, pembetulan tersebut hendaklah dikemukakan terus ke Majlis Peperiksaan Malaysia (u.p. Setiausaha Bahagian Pengendalian STPM dan MUET).

 

 

(e)

Semua Pengetua/Setiausaha Peperiksaan Sekolah/Institusi/calon diingatkan bahawa sebarang pindaan atau pembetulan maklumat hendaklah dilakukan selewat-lewatnya 2 minggu selepas tarikh Laporan Pendaftaran Kemasukan Calon (LPKC) dimuatnaik melalui portal MPM. Caj RM50.00 akan dikenakan jika pembetulan maklumat dilakukan selepas tempoh tersebut. Jika calon memaklumkan sebarang kesalahan maklumat peribadi pada hari peperiksaan, iaitu telah melebihi tempoh 2 minggu dari tarikh LPKC dimuatnaik melalui portal MPM, Ketua Pengawas hendaklah mencatatkan pembetulannya di dalam Buku Rekod Pengawasan. Walau bagaimanapun MPM hanya akan membuat pembetulan tersebut selepas calon menjelaskan bayaran RM50.00 bagi pembetulan maklumat.

 

 

(f)

Calon bertanggungjawab menentukan bahawa semua butiran dalam LPKC masing-masing adalah betul. Calon hendaklah menggunakan nombor kad pengenalan yang sama seperti yang tertera pada LPKC semasa peperiksaan kelak. Sebarang kesilapan akan menimbulkan salah faham dengan Pengawas peperiksaan kelak dan akan menyusahkan calon sendiri.

 

 

(g)

Setiausaha Peperiksaan Sekolah/Institusi/Calon hendaklah menghubungi MPM atau Jabatan Pendidikan Negeri (u.p Sektor/Unit Penilaian dan Peperiksaan) jika maklumat calon tiada dalam senarai semakan LPKC dengan kadar SEGERA.

 

 

(h)

Calon boleh menyemak status pendaftaran melalui Sistem Mesej Singkat (SMS) dengan menaip INFOSTPM<jarak>No. Kad Pengenalan dan hantar ke 15888.

 

9.3

Menukar/Menambah/Menggugurkan Mata Pelajaran/Kertas

 

 

(a)

Jika calon telah mendaftar bagi sesuatu mata pelajaran dan ingin menukar mata pelajaran itu dengan mata pelajaran yang lain selepas tamat tempoh pendaftaran, caj sebanyak RM50.00 akan dikenakan. Penukaran mata pelajaran selepas tamat tempoh pendaftaran hendaklah dikemukakan selewat-lewat sebulan dari tarikh tutup pendaftaran bagi sesuatu penggal yang berkenaan. Pertukaran mata pelajaran hanya boleh dibuat pada penggal calon membuat pendaftaran sahaja.

 

 

(b)

Jika calon ingin menambah mata pelajaran (calon dibenarkan mengambil maksimum lima mata pelajaran sahaja) selepas tarikh pendaftaran ditutup, caj sebanyak RM50.00 akan dikenakan di samping caj bagi mata pelajaran yang ditambah, iaitu sebanyak RM90.00 per mata pelajaran. Penambahan mata pelajaran juga hanya boleh dibuat pada penggal calon membuat pendaftaran sahaja.

 

 

(c)

Calon jenis 1, 7, dan 8 yang berhasrat untuk menambah mata pelajaran dinasihatkan untuk menambah mata pelajaran yang ada ditawarkan di sekolah/institusi masing-masing bagi mengelakkan kesulitan dalam pelaksanaan Kerja Kursus calon itu sendiri atau memilih mata pelajaran yang mempunyai kertas peperiksaan alternatif bertulis sebagai mata pelajaran tambahan.

 

 

(d)

Calon yang mendaftar selepas tarikh keputusan STPM 2015 diumumkan atau calon yang mendaftar lewat kerana gagal memasuki Universiti Awam (UA) tidak dibenarkan untuk menukar atau menambah mata pelajaran yang telah didaftarkan.

 

 

(e)

Bagi calon yang ingin menggugurkan sesuatu mata pelajaran, bayaran bagi mata pelajaran yang digugurkan itu tidak akan dikembalikan.

 

 

(f)

Calon tidak dibenarkan untuk menukar atau menggugurkan mata pelajaran sekiranya peperiksaan bagi salah satu kertas untuk mata pelajaran tersebut telah diadakan.

 

 

(g)

Calon jenis 1, 2, 7, dan 8 yang ingin menukar/menambah/menggugurkan mata pelajaran hendaklah mengemukakan permohonan ke MPM melalui Pengetua/Setiausaha Peperiksaan Sekolah/Institusi dan memberi salinan kepada Pejabat Pendidikan Daerah (Unit Penilaian dan Peperiksaan) dan Jabatan Pendidikan Negeri (Sektor Penilaian dan Peperiksaan). Borang tukar/tambah/gugur mata pelajaran boleh dimuat turun dan dicetak daripada portal MPM.

 

 

(h)

Calon yang ingin menukar kertas atau mata pelajaran atau menambah mata pelajaran perlu mengisi borang STPM/K14 yang dapat diperoleh dan dicetak daripada portal Majlis Peperiksaan Malaysia.

Untuk mendapatkan borang STPM/K14, klik disini.

 

9.4

Perpindahan Pusat Peperiksaan

 

 

(a)

Perpindahan dari satu pusat peperiksaan ke satu pusat peperiksaan yang lain hanya akan dibenarkan jika alasan yang dikemukakan oleh calon adalah munasabah. Pemohon hendaklah melengkapkan borang Permohonan Perpindahan Pusat Peperiksaan (STPM/K14) yang dapat diperoleh dan dicetak daripada laman portal Majlis Peperiksaan Malaysia. Permohonan hendaklah dihantar ke Majlis Peperiksaan Malaysia (u.p. Setiausaha Bahagian Pengendalian STPM dan MUET) melalui Ketua Sektor/Unit Penilaian dan Peperiksaan, Jabatan Pendidikan Negeri

 

 

(b)

Permohonan untuk berpindah ke pusat peperiksaan yang lain hendaklah dikemukakan tidak lewat dari 4 minggu sebelum hari pertama peperiksaan bagi sesuatu penggal bermula. Permohonan yang diterima selepas tarikh tersebut tidak akan dipertimbangkan.

 

 

(c)

Bayaran perpindahan pusat peperiksaan ialah RM50.00 dan dibuat dalam bentuk Wang Pos/Kiriman Wang atas nama Ketua Eksekutif Majlis Peperiksaan Malaysia. Bayaran akan dikembalikan jika permohonan tidak diluluskan

 

 

(d)

Calon yang telah diluluskan perpindahan pusat peperiksaan mestilah mengambil peperiksaan di pusat yang baharu dengan menggunakan nombor pusat dan angka giliran yang baharu (LPKC baharu).

 

 

(e)

Calon yang masih belum menerima kelulusan perpindahan pusat peperiksaan dalam tempoh seminggu sebelum peperiksaan bertulis bagi sesuatu penggal bermula  hendaklah menghubungi Ketua Sektor/Unit Penilaian dan Peperiksaan, Jabatan Pendidikan Negeri atau Majlis Peperiksaan Malaysia dengan kadar SEGERA.

Untuk mendapatkan borang STPM/K14, klik disini.

 

9.5

Penarikan Diri

 

 

(a)

Calon yang menarik diri daripada peperiksaan tidak akan dikembalikan yuran peperiksaannya kecuali bagi kes yang berikut:

 

 

 

(i)

calon yang sakit berpanjangan (surat pengesahan daripada Pegawai Perubatan Kerajaan hendaklah dikemukakan)

 

 

 

(ii)

calon yang meninggal dunia (salinan surat Perakuan Kematian hendaklah dikemukakan oleh warisnya)

 

 

 

(iii)

calon yang diluluskan permohonannya untuk memasuki institusi pengajian tinggi awam (IPTA) (salinan surat tawaran hendaklah dikemukakan oleh calon)

 

 

(b)

Calon yang ingin menarik diri daripada menduduki peperiksaan perlu mengisi borang STPM/K14 dapat diperoleh dan dicetak daripada laman portal Majlis Peperiksaan Malaysia.

Untuk mendapatkan borang STPM/K14, klik disini.

 

 

 


Nota:

Jumlah yuran yang akan dikembalikan adalah tertakluk kepada keputusan Majlis Peperiksaan Malaysia.

 

9.6

Penangguhan Peperiksaan

 

(a)

Calon yang ingin menangguhkan peperiksaan pada mana-mana penggal hendaklah mengemukakan permohonannya secara bertulis dengan memberikan sebab yang munasabah dan menyertakan bukti kepada MPM sebulan sebelum tarikh peperiksaan tersebut bermula. Kelulusan permohonan untuk menangguhkan peperiksaan ini tertakluk kepada pertimbangan MPM.

 

(b)

Calon yang diluluskan untuk menangguhkan peperiksaan pada penggal 1 atau penggal 2 hendaklah menduduki peperiksaan ulangan 1 atau ulangan 2 pada peperiksaan STPM dalam penggal 3 tahun yang sama.

10)

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN

 

10.1

Peperiksaan bertulis akan diadakan pada setiap akhir penggal, manakala Ujian Lisan Bahasa Arab (ULBA) akan diadakan pada penggal 3 dan peperiksaan kertas melukis bagi Seni Visual akan diadakan pada penggal 2.

 

10.2

Jadual waktu peperiksaan bertulis STPM untuk penggal 1, penggal 2, dan penggal 3 boleh dirujuk pada portal MPM pada tarikh pendaftaran penggal 1 dibuka. Jadual waktu peperiksaan ulangan 1, ulangan 2, dan ulangan 3 boleh dirujuk pada portal MPM pada tarikh pendaftaran ulangan 1 dibuka.

 

10.3

Kertas yang terlibat dengan pertembungan perlu diduduki oleh calon pada hari yang sama. Calon yang terlibat dengan pertembungan masa peperiksaan hendaklah mendapatkan keterangan lanjut daripada Ketua Pengawas. Ketua Pengawas akan memaklumkan calon tentang waktu peperiksaan bagi kertas yang bertembung itu.

 

10.4

Calon boleh menyemak jadual waktu peperiksaan STPM dengan memuat turun dan mencetaknya daripada portal Majlis Peperiksaan Malaysia.

11)

KEPUTUSAN PEPERIKSAAN

 

11.1

Keputusan bagi ketiga-tiga penggal yang menunjukkan gred kertas akan dimuat naik ke portal Majlis Peperiksaan Malaysia mengikut penggal. Calon boleh mencetak slip keputusan masing-masing dari portal tersebut. Keputusan ini boleh juga disemak melalui SMS. Untuk menghantar SMS, taip STPMP1/STPMP2/STPMP3<jarak><nombor kad pengenalan>, dan hantar ke 15888.

 

11.2

Keputusan keseluruhan peperiksaan bagi semua penggal yang digabungkan yang menunjukkan gred kertas, gred mata pelajaran, dan nilai gred mata pelajaran akan dikeluarkan semasa pengumuman keputusan peperiksaan STPM melalui Pengarah Pendidikan Negeri (Sektor/Unit Penilaian dan Peperiksaan) dalam bentuk slip keputusan STPM (slip keputusan ini bukan sijil). Calon boleh juga menyemak keputusan STPM masing-masing melalui portal Majlis Peperiksaan Malaysia dan SMS.

12)

RAYUAN SEMAK SEMULA KEPUTUSAN PEPERIKSAAN

 

Rayuan menyemak semula keputusan peperiksaan mengikut kertas dan penggal akan dikenakan bayaran RM50.00 bagi satu kertas. Maklumat lanjut tentang rayuan penyemakan semula keputusan peperiksaan dapat diperoleh daripada portal Majlis Peperiksaan Malaysia selepas keputusan STPM diumumkan

13)

 PELUANG MEMPERBAIKI KEPUTUSAN PEPERIKSAAN

 

13.1

Tiada prasyarat kelulusan gred minimum dalam sesuatu penggal untuk melayakkan pelajar mengikuti pengajian pada penggal yang berikutnya.

 

13.2

Calon hanya dibenarkan mengulang peperiksaan bertulis penggal 1 dan/atau peperiksaan bertulis penggal 2 bagi tujuan memperbaiki keputusan peperiksaan berkenaan pada hujung penggal 3 sahaja. Peluang untuk menduduki peperiksaan ulangan bagi penggal yang berkenaan hanya sekali sahaja.

 

13.3

Keputusan peperiksaan yang terbaik (skor tertinggi) akan diambil kira antara peperiksaan bertulis yang diduduki kali pertama dengan kali kedua.

 

13.4

Calon yang ingin mengulang peperiksaan bertulis sesuatu penggal akan dikenakan caj sebanyak RM50.00 per kertas. Calon hendaklah membeli PIN MEC untuk mendaftar peperiksaan ulangan.

 

13.5

Tiada peperiksaan ulangan bagi Kerja Kursus dan juga peperiksaan kertas bertulis alternatif yang menggantikan Kerja Kursus.

 

13.6

Calon yang tidak hadir dalam peperiksaan penggal dengan alasan yang tidak munasabah tidak dibenarkan untuk menduduki peperiksaan ulangan. Ini kerana peperiksaan STPM merupakan peperiksaan awam yang diiktiraf.

 

13.7

Calon tidak dibenarkan menukar mata pelajaran yang telah didaftarkan bagi peperiksaan ulangan selepas tarikh tutup pendaftaran

 

13.8

Calon yang ingin mendaftar peperiksaan ulangan selepas tarikh tutup pendaftaran tidak akan dilayan.

14)

 PENDAFTARAN LEWAT

 

14.1

Pendaftaran lewat hanya dibenarkan kepada calon yang gagal memasuki UA.

 

14.2

Calon hendaklah membuat pendaftaran lewat dalam tempoh satu minggu selepas keputusan kemasukan ke UA dikeluarkan. Permohonan hendaklah dibuat secara bertulis berserta dengan bayaran pendaftaran dalam bentuk Kiriman Wang/Wang Pos atas nama Ketua Eksekutif Majlis Peperiksaan Malaysia terus ke Majlis Peperiksaan Malaysia (u.p. Setiausaha Bahagian Pengendalian STPM dan MUET) dengan kadar SEGERA.

 

14.3

Calon yang mendaftar lewat bagi kes ini hendaklah menduduki peperiksaan bagi ketiga-tiga penggal sekali gus pada penggal 3.

 

14.4

Calon yang mendaftar lewat juga dikehendaki menyiapkan Kerja Kursus mengikut keperluan mata pelajaran yang diambil (sila rujuk Senarai Mata Pelajaran dan Kertas pada halaman halaman 22-27). Tarikh penghantaran Kerja Kursus bagi calon yang mendaftar lewat bagi kes ini akan ditentukan oleh MPM kemudian.

 

14.5

Calon yang mendaftar lewat sebagai calon jenis 2 atau 3 dikehendaki untuk menduduki peperiksaan kertas alternatif bertulis yang menggantikan Kerja Kursus tersebut (sila rujuk Senarai Mata Pelajaran dan Kertas pada halaman halaman 22-27). Namun demikian, sekiranya tidak terdapat kertas peperiksaan bertulis alternatif yang sedemikian bagi sesuatu mata pelajaran, maka calon boleh memilih sama ada hendak melaksanakan Kerja Kursus atau tidak melaksanakannya mengikut pilihan yang berikut:          
 

 

(a) Jika calon memilih untuk tidak melaksanakan Kerja Kursus, maka markah Kerja Kursus yang diperoleh oleh calon dalam peperiksaan STPM sebelumnya akan digunakan untuk skor Kerja Kursus tahun mengulang. Kemudahan ini hanya boleh digunakan sekali sahaja dan tidak boleh digunakan sekiranya calon mengulang peperiksaan STPM dua tahun atau lebih selepas menduduki peperiksaan pertama.    
 

 

(b) Jika memilih untuk melaksanakan Kerja Kursus yang baharu pada tahun mengulang, maka markah Kerja Kursus yang diperoleh oleh calon dalam peperiksaan STPM sebelumnya akan terbatal dan tidak boleh merayu untuk diambil markah Kerja Kursus STPM sebelumnya.    
 

14.6

Bagi calon jenis 2 dan 3 yang mengambil mata pelajaran baharu berbanding mata pelajaran tahun lepas dan tiada markah Kerja Kursus tahun sebelumnya, calon juga dikehendaki mengambil kertas peperiksaan alternatif bertulis yang menggantikan Kerja Kursus. Namun demikian, sekiranya mata pelajaran tersebut tidak menawarkan kertas peperiksaan alternatif bertulis yang menggantikan Kerja Kursus, calon dikehendaki melaksanakan Kerja Kursus (sila rujuk Senarai Mata Pelajaran dan Kertas pada halaman halaman 22-27).      
 

14.7

Calon hendaklah merujuk kepada sukatan pelajaran peperiksaan STPM untuk mendapatkan maklumat tentang kerja kursus. Manual Kerja Kursus boleh dirujuk pada portal MPM.