Paparan Kandungan Laman

 

 

ARAHAN DAN PANDUAN PENDAFTARAN CALON PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) 2012

 

 

Arahan dan Panduan Pendaftaran Calon ini mengandung maklumat yang berikut:

 

1

Syarat kelayakan untuk menduduki peperiksaan

 

2

Mata Pelajaran yang Ditawarkan

 

3

Pemilihan Mata Pelajaran

 

4

Bayaran Peperiksaan

 

5

Cara Pendaftaran Calon Peperiksaan

 

 

5.1

Calon sekolah/institusi

 

 

5.2

Calon persendirian individu

 

6

Calon Istimewa

 

7

Tarikh Pendaftaran dan Tarikh Peperiksaan

 

8

Perkara Penting Tentang Peperiksaan STPM

 

 

8.1

Slip Pendaftaran SPSTPM

 

 

8.2

Slip Laporan Pendaftaran Kemasukan Calon (LPKC)

 

 

8.3

Menukar kertas Atau Mata Pelajaran Atau Menambah Mata Pelajaran

 

 

8.4

Perpindahan Pusat Peperiksaan

 

 

8.5

Penarikan Diri

 

 

8.6

Penangguhan Peperiksaan

 

9

Jadual Waktu Peperiksaan

 

10

Keputusan Peperiksaan

 

11

Rayuan Semak Semula Keputusan Peperiksaan

     

 

1

SYARAT KELAYAKAN UNTUK MENDUDUKI PEPERIKSAAN

 

 

1.1

Calon yang mempunyai satu daripada kelayakan yang berikut, termasuk lulus Bahasa Malaysia* dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM), layak menduduki peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM).

 

 

 

 

(a)

Sijil Pelajaran Malaysia tahun 1999 atau tahun-tahun sebelumnya

 

 

 

 

(b)

Sijil Pelajaran Malaysia (Vokasional)

 

 

 

 

(c)

Malaysia Certificate of Education

 

 

 

 

(d)

Federation of Malaya Certificate of Education

 

 

 

 

(e)

Cambridge School Certificate

 

 

 

 

(f)

GCE/SAP (Malaysia atau Cambridge dengan tiga kelulusan peringkat biasa** yang diperoleh dalam satu peperiksaan)

 

 

 

 

(g)

Sijil Pelajaran Malaysia tahun 2000 hingga tahun 2010 yang diperoleh dalam satu peperiksaan dengan mendapat

 

 

 

 

 

(i)

sekurang-kurangnya gred 6C bagi tiga mata pelajaran, atau

 

 

 

 

 

(ii)

sekurang-kurangnya gred 6C bagi dua mata pelajaran dan lulus empat mata pelajaran

 

 

1.2

Calon yang mempunyai kelayakan seperti yang disenaraikan dalam para 1.1 di atas mestilah memperoleh kelayakan itu sekurang-kurangnya dua tahun sebelum mengambil peperiksaan STPM.

 

 

1.3

Calon yang mempunyai mana-mana kelayakan luar negeri yang setaraf dengan SPM hendaklah terlebih dahulu memohon kebenaran untuk mengambil peperiksaan STPM daripada Majlis Peperiksaan Malaysia.

 

 

 

*

Calon yang memenuhi syarat (g) tetapi gagal Bahasa Malaysia boleh menggunakan keputusan lulus Bahasa Malaysia yang diambil dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia Ulangan. Calon yang berasal dari luar negara dikecualikan daripada syarat lulus Bahasa Malaysia peringkat peperiksaan SPM.

 

 

**

Kelulusan peringkat biasa GCE/SAP bermakna kepujian pada peringkat SPM/MCE.

       

 

2

MATA PELAJARAN YANG DITAWARKAN

 

 

Sebanyak 23 mata pelajaran ditawarkan dalam peperiksaan STPM 2012 seperti yang disenaraikan di bawah ini.

 

 

Kod

 Mata Pelajaran

Kod

 Mata Pelajaran

Kod

 Mata Pelajaran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

Pengajian Am

931

Usuluddin

*956

 Further Mathematics T

 

 

910

Bahasa Malaysia

940

 Sejarah

**958

 Computing

 

 

911

Bahasa Cina

942

 Geografi

#960

 Physics

 

 

912

Bahasa Tamil

944

 Ekonomi

#962

 Chemistry

 

 

913

Bahasa Arab

 946

 Pengajian  Perniagaan

#964

 Biology

 

 

920

Literature in English

948

 Perakaunan

966

 Sains Sukan

 

 

922

Kesusasteraan Melayu

*950

 Mathematics S

***970

 Seni Visual

 

 

930

Syariah

*954

 Mathematics T

 

 

                           

 

Catatan :

*

(1)  Mata pelajaran 950 tidak boleh diambil bersama dengan 954 atau 956.

 

 

 

(2)  Mata pelajaran 956 hanya boleh diambil bersama dengan 954.

 

 

**            

Mata pelajaran 958 hanya ditawarkan kepada calon sekolah kerajaan dan sekolah swasta yang dibenarkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia sahaja.

 

 

***

Kertas 1 dan Kertas 2 mesti diambil. Calon sekolah kerajaan dikehendaki mengambil Kertas 3, manakala calon sekolah swasta dan calon persendirian individu dikehendaki mengambil kertas 4.

 

 

#

Kertas 1 dan 2 mesti diambil. Calon sekolah kerajaan dikehendaki mengambil kertas 3. Calon sekolah swasta boleh memilih untuk mengambil kertas 3 atau kertas 4 tertakluk kepada kelulusan Majlis Peperiksaan Malaysia. Calon persendirian individu, calon mengulang, dan calon yang mengambil Physics, Chemistry, dan Biology di luar pakej yang ditawarkan oleh sekolah dikehendaki mengambil kertas 4.

 

 

Maklumat lanjut sila rujuk Peraturan dan Skema Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia 2012 dan sukatan pelajaran bagi mata pelajaran yang berkenaan yang boleh didapati dan dimuat turun daripada portalMajlis Peperiksaan Malaysia.

     

 

3

PEMILIHAN MATA PELAJARAN

 

 

3.1

Sijil STPM merupakan sijil terbuka.

 

 

3.2

Dalam satu sesi peperiksaan calon boleh mengambil sekurang-kurangnya satu mata pelajaran dan selebih-lebihnya lima mata pelajaran. Jika calon mengambil lima mata pelajaran, satu daripadanya mestilah Pengajian Am.

 

 

3.3

Calon tidak boleh mengambil kombinasi mata pelajaran atau kertas yang tidak dibenarkan oleh sukatan pelajaran. Sukatan Pelajaran boleh didapati dan dimuat turun daripada portal Majlis Peperiksaan Malaysia.

       

 

4

BAYARAN PEPERIKSAAN

 

 

4.1

Bayaran asas

  

RM55.00

 

 

4.2

Bayaran untuk setiap mata pelajaran

 

RM35.00 satu mata pelajaran

 

 

4.3

Calon sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan (calon jenis 1) dikecualikan daripada membayar yuran peperiksaan.

 

 

4.4

Bagi calon sekolah swasta (calon jenis 2) dan calon persendirian individu, bayaran perlu dibuat dengan cara membeli nombor PIN MEC daripada kaunter atau kiosk Bank Simpanan Nasional (BSN) atau secara perbankan internet. Maklumat lanjut sila layari http://www.mesp.gov.my/online.

Nota: BSN akan mengenakan caj sebanyak RM1.00 bagi setiap pembelian nombor PIN MEC

 

 

4.5

Bayaran yang telah dibuat akan terpapar pada Slip Pendaftaran SPSTPM untuk rujukan calon.

       

 

5

CARA PENDAFTARAN CALON PEPERIKSAAN

 

 

5.1

Calon Sekolah/Institusi

 

 

 

(a)

Pendaftaran calon sekolah/institusi dibuat secara online melalui portal Majlis Peperiksaan Malaysia atau http://www.mesp.gov.my/online.

 

 

 

(b)

Ketua Sektor/Unit Penilaian dan Peperiksaan, Jabatan Pelajaran Negeri hendaklah terlebih dahulu mengemaskini maklumat sekolah/institusi yang akan menjadi pusat peperiksaan sebelum pendaftaran dibuka.

 

 

 

(c)

Pengetua sekolah/institusi hendaklah memaklumkan nama Setiausaha Peperiksaan (SUP) sekolah/institusinya kepada Ketua Sektor/Unit Penilaian dan Peperiksaan, Jabatan Pelajaran Negeri dan Pegawai Pelajaran Daerah (PPD). 

 

 

 

(d)

Taklimat tentang kaedah pendaftaran secara online di peringkat daerah kepada semua SUP sekolah/institusi hendaklah diberikan oleh PPD.

 

 

 

(e)

Pihak sekolah/institusi juga boleh mendapatkan maklumat tentang pendaftaran calon peperiksaan untuk sekolah/institusi melalui laman portal Majlis Peperiksaan Malaysia.

 

 

 

(f)

Pihak sekolah/institusi perlu mendapatkan Nama Pengguna dan Kata Laluan daripada Ketua Sektor/Unit Penilaian dan Peperiksaan, Jabatan Pelajaran Negeri untuk masuk ke dalam sistem pendaftaran online ini. SUP sekolah/institusi dinasihatkan untuk memuat turun/mencetak Manual Sekolah dalam http://www.mesp.gov.my/online yang terpapar pada ikon sekolah  untuk rujukan sebelum memulakan aplikasi sistem pendaftaran online tersebut.

 

 

 

(g)

Pengetua sekolah/institusi hendaklah mengarahkan SUP untuk mengurus pendaftaran sekolah/institusinya dengan mengambil tindakan yang berikut:

 

 

 

 

(i)

Mengemaskini maklumat sekolah yang terdapat dalam sistem pendaftaran online

 

 

 

 

(ii)

Mengisi data maklumat pendaftaran calon bagi sekolah/institusinya yang ingin menduduki peperiksaan

 

 

 

 

(iii)

Mengenalpasti calon istimewa dari segi penglihatan (buta atau rabun),  anggota (spastik), pendengaran (kurang dengar/pekak), pertuturan (sengau), dan selain daripada yang dinyatakan, dan mendaftarkannya bersama-sama dengan calon lain tetapi pemberitahuan bahawa calon tersebut adalah calon istimewa dan kemudahan yang dipohon adalah seperti tindakan pada para 6.

 

 

 

 

(iv)

Memastikan nombor PIN MEC disediakan dengan secukupnya oleh calon sekolah/institusi  yang ingin menduduki peperiksaan (bagi calon sekolah swasta sahaja).

 

 

 

 

(v)

Menyemak maklumat awal pendaftaran calon melalui slip pendaftaran SPSTPM seperti ejaan nama, nombor Kad Pengenalan, pusat untuk menduduki peperiksaan, mata pelajaran, kertas yang diambildan maklumat lain yang tercatat pada SPSTPM adalah betul, dan mengemaskininya jika terdapat pindaan oleh calon sebelum talian pendaftaran online di sekolah ditamatkan. SPSTPM ini boleh digunakan sebagai bukti pendaftaran telah dibuat bagi menuntut Slip Laporan Pendaftaran Kemasukan Calon (LPKC) calon (jika maklumat calon tiada dalam semakan LPKC di portal Majlis Peperiksaan Malaysia).

 

 

 

 

(vi)

Memastikan data maklumat pendaftaran calon adalah betul sebelum talian pendaftaran online di sekolah/institusi ditamatkan

 

 

 

 

(vii)

Menyemak Slip Laporan Pendaftaran Kemasukan Calon (LPKC) bagi calon sekolah/institusinya dan memastikan LPKC dicetak oleh calon sebagai tiket untuk menduduki peperiksaan

 

 

 

 

(viii)

Memaklumkan maklumat calon sekolah/institusinya yang tercicir kepada Ketua Sektor/Unit Penilaian dan Peperiksaan, Jabatan Pelajaran Negeri atau Majlis Peperiksan Malaysia jika terdapat calon yang telah didaftarkan tiada dalam semakan LPKC dengan kadar SEGERA

 

 

 

 

(ix)

Mematuhi tarikh akhir talian pendaftaran online dibuka dan penghantaran maklumat pendaftaran/bahan/dokumen pendaftaran yang berkaitan seperti yang telah ditetapkan oleh Ketua Sektor/Unit Penilaian dan Peperiksaan, Jabatan Pelajaran Negeri.

           

 

 

5.2

Calon Persendirian individu

 

 

 

(a)

Pendaftaran calon persendirian individu dibuat secara online melalui portal Majlis Peperiksaan Malaysia atau http://www.mesp.gov.my/online.

 

 

 

(b)

Calon persendirian individu dinasihatkan supaya mendapatkan maklumat tentang pendaftaran peperiksaan melalui portal Majlis Peperiksaan Malaysia dan merujuk kepada Manual Calon Persendirian Individu yang terpapar pada ikon calon persendirian individu dalam http://www.mesp.gov.my/online untuk rujukan sebelum memulakan aplikasi sistem pendaftaran online tersebut.

 

 

 

(c)

Calon boleh memilih pusat peperiksaan yang dikehendaki semasa membuat pendaftaran secara online tetapi penentuan pusat adalah tertakluk kepada Ketua Sektor/Unit Penilaian dan Peperiksaan, Jabatan Pelajaran Negeri. Ketua Sektor/Unit Penilaian dan Peperiksaan, Jabatan Pelajaran Negeriberhak untuk memindahkan calon persendirian individu ke pusat lain selain daripada yang telah dipilih.

 

 

 

 

Menyemak maklumat awal pendaftaran melalui slip pendaftaran SPSTPM seperti ejaan nama, nombor Kad Pengenalan, pusat untuk menduduki peperiksaan, mata pelajaran, kertas yang diambil danmaklumat lain yang tercatat pada SPSTPM adalah betul, dan mengemaskininya sendiri sebelum talian pendaftaran online ditutup. SPSTPM ini boleh digunakan sebagai bukti pendaftaran telah dibuat bagi menuntut Slip Laporan Pendaftaran Kemasukan Calon (LPKC) calon (jika maklumat calon tiada dalam semakan LPKC di portal Majlis Peperiksaan Malaysia).

 

 

 

(d)

Calon istimewa dari segi penglihatan (buta atau rabun),  anggota (spastik), pendengaran (kurang dengar/pekak), pertuturan (sengau), dan selain daripada yang dinyatakan juga mendaftar secara online tetapi pemberitahuan bahawa calon tersebut adalah calon istimewa dan kemudahan yang dipohon adalah seperti tindakan pada para 6.

         

 

6

CALON ISTIMEWA

 

 

6.1

Calon istimewa dari segi penglihatan (buta atau rabun),  anggota (spastik), pendengaran (kurang dengar/pekak), pertuturan (sengau), dan selain daripada yang dinyatakan hendaklah dimaklumkan kepada Majlis Peperiksaan Malaysia melalui Ketua Sektor/Unit Penilaian dan Peperiksaan, Jabatan Pelajaran Negeri selewat-lewatnya pada 26 April 2012. 

 

 

6.2

Maklumat tentang ketidakupayaan dan kemudahan yang dipohon hendaklah dimaklumkan dengan jelas dan lengkap dalam borang STPM/K11.1 atau STPM/K13(Pindaan 2006) (mana-mana yang berkenaan) mengikut jenis ketidakupayaan. Sila sertakan salinan dokumen sebagai bukti  ketidakupayaan yang dialami seperti laporan perubatan, Kad Jabatan Kebajikan Masyarakat, dan pengesahan Pengetua (jika calon sekolah/institusi). Kemudahan yang boleh diberikan kepada calon istimewa hanya akan dipertimbang jika borang STPM/K11.1 atau STPM/K13(Pindaan 2006)(mana-mana yang berkenaan) diterima oleh Majlis Peperiksaan Malaysia.

 

 

6.3

Borang STPM/K11.1 atau STPM/K13(Pindaan 2006) dapat diperoleh dan dicetak daripada portal Majlis Peperiksaan Malaysia atau semasa membuat pendaftaran secara online di dalam http://www.mesp.gov.my/online. Borang yang telah lengkap diisi hendaklah dihantar berserta dengan salinan dokumen sokongan ke Majlis Peperiksaan Malaysia melalui Ketua Sektor/Unit Penilaian dan Peperiksaan, Jabatan Pelajaran Negeri (alamat Ketua Sektor/Unit Penilaian dan Peperiksaan, Jabatan Pelajaran Negeri dapat diperoleh daripada portal Majlis Peperiksaan Malaysia).

Untuk mendapatkan borangyang berkaitan, sila klik borangSTPM/K11.1atau STPM/K13(Pindaan 2006).

       

7

TARIKH PENDAFTARAN DAN TARIKH PEPERIKSAAN

     


PERKARA

TARIKH

Tarikh Pendaftaran dibuka

9 Januari 2012

Tarikh Pendaftaran Ditutup

10 Februari 2012
(Calon Sekolah Kerajaan Sahaja)

29 Mac 2012
(Calon Sekolah Swasta dan Calon Persendirian Individu)

Satu minggu selepas keputusan memasuki IPTA diumumkan (Calon yang gagal memasuki IPTA)

Tarikh Ujian Lisan Bahasa Arab

18, 19, 20 September 2012 dan 24, 25, 26 September 2012

Tarikh Peperiksaan Bertulis

19 November – 13 Disember 2012

 

 

Nota:

Semua maklumat yang tertera adalah tertakluk kepada pindaan dan kelulusan Ketua Eksekutif Majlis Peperiksaan Malaysia. Tarikh peperiksaan juga boleh dirujuk pada Kalendar Peperiksaan STPM dan MUET 2012 yang dapat diperoleh daripada portal Majlis Peperiksaan Malaysia.

 

 

8

PERKARA-PERKARA PENTING TENTANG PEPERIKSAAN STPM

 

 

8.1

Slip Pendaftaran SPSTPM

 

 

 

(a)

Butiran pendaftaran awal calon boleh disemak melalui slip pendaftaran SPSTPM yang dapat diperoleh dan dicetak setelah calon berjaya membuat pendaftaran secara online. Bagi calon sekolah/institusi, jika terdapat sebarang pindaan pada nombor Kad Pengenalan, ejaan nama, alamat, pusat untuk menduduki peperiksaan, mata pelajaran, dan kertas yang diambil, sila kemukakan pindaan tersebut kepada SUP sekolah/institusi untuk dikemaskinikan secara online.

 

 

 

(b)

Calon persendirian individu perlu mengemaskini butiran pendaftaran sendiri secara online.

 

 

 

(c)

Pengemaskinian maklumat calon di dalam sistem dihadkan sebanyak dua kali sahaja dan sebelum pendaftaran ditutup. Sebarang pindaan maklumat yang dibuat selepas tarikh tutup pendaftaran akan dikenakan caj sebanyak RM50.00.

         

 

8.2

Slip Laporan Pendaftaran Kemasukan Calon (LPKC)

 

 

(a)

Pengesahan butiran pendaftaran calon untuk menduduki peperiksaan akan diberitahu kepada calon dalam slip Laporan Pendaftaran Kemasukan Calon (LPKC) melalui laman portal Majlis Peperiksaan Malaysia mulai 15 Jun 2012. Calon yang mendaftar lewat kerana gagal memasuki IPTA/IPTS hendaklah menyemak LPKC masing-masing selewat-lewatnya pada 17 September 2012. Jika maklumat calon tiada dalam senarai LPKC, sila hubungi terus Majlis Peperiksaan Malaysia dengan kadar SEGERA. Bagi calon sekolah/institusi, sila hubungi Majlis Peperiksaan Malaysia melalui Pengetua sekolah/institusi masing-masing.

 

 

(b)

Calon perlu mencetak LPKC sendiri dan membawanya ke pusat peperiksaan pada hari peperiksaan sebagai tiket untuk menduduki peperiksaan.

 

 

(c)

Calon hendaklah menyemak butiran yang tercatat pada LPKC seperti nombor Kad Pengenalan, ejaan nama, angka giliran, pusat untuk menduduki peperiksaan, mata pelajaran dan kertas yang diambil. Jika terdapat kesilapan, calon dikehendaki membuat pindaan pada slip LPKC tersebut dan mengemukakan salinannya kepada Majlis Peperiksaan Malaysia (u.p. Setiausaha Bahagian Pengendalian STPM dan MUET) melalui Pengetua sekolah/institusi masing-masing bagi calon sekolah/institusi.

 

 

(d)

Bagi calon persendirian individu, pembetulan tersebut hendaklah dikemukakn terus ke Majlis Peperiksaan Malaysia (u.p. Setiausaha Bahagian Pengendalian STPM dan MUET).

 

 

(e)

Pembetulan maklumat pada LPKC akan dikenakan caj sebanyak RM50.00 dan hendaklah dikemukakan kepada Majlis Peperiksaan Malaysia sebelum peperiksaan pertama. Pembetulan maklumat juga hendaklah dimaklumkan kepada Ketua Pengawas di pusat peperiksaan untuk dicatatkan dalam Buku Rekod Pengawasan. Pembetulan hanya akan dibuat pada slip keputusan peperiksaan yang akan dikeluarkan kelak jika pemakluman yang dikemukakan terlalu lewat.

 

 

(f)

Calon bertanggungjawab menentukan bahawa semua butiran dalam LPKC masing-masing adalah betul. Calon hendaklah menggunakan nombor kad pengenalan yang sama seperti yang tertera pada LPKC semasa peperiksaan kelak. Sebarang kesilapan akan menimbulkan salah faham dengan Pengawas peperiksaan kelak dan akan menyusahkan calon sendiri.

 

 

(g)

Calon boleh menyemak status pendaftaran melalui Sistem Mesej Singkat (SMS) dengan menaip INFOSTPM<jarak>No. Kad Pengenalan dan hantar ke 15888.

 

8.3

Menukar Kertas Atau Mata Pelajaran Atau Menambah Mata Pelajaran

 

 

(a)

Jika seseorang calon telah mendaftar untuk sesuatu kertas atau mata pelajaran, tetapi ingin menukar kertas/mata pelajaran itu dengan yang lain selepas pendaftaran ditutup, bayaran sebanyak RM50.00akan dikenakan.

 

 

(b)

Bagi calon yang ingin menambah mata pelajaran yang telah didaftarkan, bayaran sebanyak RM50.00 akan dikenakan di samping bayaran sebanyak RM35.00bagi setiap mata pelajaran yang ditambah.

 

 

(c)

Calon yang ingin menukar kertas atau mata pelajaran atau menambah mata pelajaran perlu mengisi borang STPM/K14 yang dapat diperoleh dan dicetak daripada portal Majlis Peperiksaan Malaysia.

Untuk mendapatkan borangSTPM/K14, klik disini.

 

8.4

Perpindahan Pusat Peperiksaan

 

 

(a)

Perpindahan dari satu pusat peperiksaan ke satu pusat peperiksaan yang lain hanya akan dibenarkan jika alasan yang dikemukakan oleh calon adalah munasabah. Pemohon hendaklah melengkapkan borang  Permohonan Perpindahan Pusat Peperiksaan (STPM/K14) yang dapat diperoleh dan dicetak daripada laman portal Majlis Peperiksaan Malaysia. Permohonan hendaklah dihantar ke Majlis Peperiksaan Malaysia (u.p. Setiausaha Bahagian Pengendalian STPM dan MUET) melalui Ketua Sektor/Unit Penilaian dan Peperiksaan, Jabatan Pelajaran Negeri.

Tarikh tutup permohonan perpindahan pusat ialah 29 Jun 2012.Permohonan yang diterima selepas tarikh tersebut tidak akan dipertimbangkan.

 

 

(b)

Bayaran perpindahan pusat peperiksaan ialah RM50.00 dan dibuat dalam bentuk Wang Pos/Kiriman Wang atas nama Ketua Eksekutif Majlis Peperiksaan Malaysia. Bayaran akan dikembalikan jika permohonan tidak diluluskan.

 

 

(c)

Calon yang telah diluluskan perpindahan pusat peperiksaan mestilah mengambil peperiksaan di pusat yang baharu dengan menggunakan nombor pusat dan angka giliran yang baharu (LPKC baharu).

 

 

(d)

Calon yang memohon perpindahan pusat peperiksaan hendaklah menyemak status permohonan mereka melalui laman portal Majlis Peperiksaan Malaysia selewat-lewatnya pada 17 September 2012. Calon hendaklah menghubungi Ketua Sektor/Unit Penilaian dan Peperiksaan, Jabatan Pelajaran Negeri atau Majlis Peperiksaan Malaysia jika nama calon tiada dalam senarai status dengan kadar SEGERA.

Untuk mendapatkan borangSTPM/K14, klik disini.

 

8.5

Penarikan Diri

 

 

(a)

Calon yang menarik diri daripada peperiksaan tidak akan dikembalikan yuran peperiksaannya kecuali bagi kes yang berikut:

 

 

 

(i)

calon yang sakit berpanjangan (surat pengesahan daripada Pegawai Perubatan Kerajaan hendaklah dikemukakan)

 

 

 

(ii)

calon yang meninggal dunia (salinan surat Perakuan Kematian hendaklah dikemukakan oleh warisnya)

 

 

 

(iii)

calon yang diluluskan permohonannya untuk memasuki institusi pengajian tinggi awam (IPTA) (salinan surat tawaran hendaklah dikemukakan oleh calon)

 

 

(b)

Calon yang ingin menarik diri daripada menduduki peperiksaan perlu mengisi borang STPM/K14 dapat diperoleh dan dicetak daripada laman portal Majlis Peperiksaan Malaysia.

Untuk mendapatkan borangSTPM/K14, klik disini.

 

 

 

Nota:

Jumlah yuran yang akan dikembalikan adalah tertakluk kepada keputusan Majlis Peperiksaan Malaysia.

 

8.6

Penangguhan Peperiksaan

 

 

Calon yang ingin menangguhkan peperiksaannya hendaklah mengemukakan permohonannya dengan memberikan sebab dan menyertakan bukti kepada Majlis Peperiksaan Malaysia sebelum tarikh peperiksaan bermula. Kelulusan permohonan untuk menangguhkan peperiksaan ini tertakluk kepada pertimbangan Majlis Peperiksaan Malaysia.

9

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN

 

9.1

Peperiksaan bertulis akan diadakan dalam bulan November dan Disember, manakala Ujian Lisan Bahasa Arab akan diadakan dalam bulan September.

 

9.2

Calon boleh menyemak jadual waktu peperiksaan STPM dengan memuat turun dan mencetaknya daripada portal Majlis Peperiksaan Malaysia mulai 17 September 2012.

10

KEPUTUSAN PEPERIKSAAN

 

10.1

Keputusan peperiksaan bagi calon sekolah/institusi akan dihantar kepada Pengetua sekolah/institusi berkenaan melalui Ketua Sektor/Unit Penilaian dan Peperiksaan, Jabatan Pelajaran Negerimanakala bagi calon persendirian individu, keputusan akan dihantar melalui pos.

 

10.2

Calon juga boleh menyemak keputusan peperiksaan melalui laman portal Majlis Peperiksaan Malaysia atau melalui SMS dengan menaip STPM<jarak>RESULT<jarak>No. Kad Pengenalan dan hantar ke 15888.

11

RAYUAN SEMAK SEMULA KEPUTUSAN PEPERIKSAAN

 

Rayuan menyemak semula keputusan peperiksaan akan dikenakan bayaran RM50.00 bagi satu kertas. Tarikh tutup rayuan semak semula ini ialah dua minggu selepas tarikh keputusan peperiksaan STPM diumumkan. Borang permohonan untuk rayuan menyemak semula keputusan peperiksaan dapat diperoleh dan dicetak daripada portal Majlis Peperiksaan Malaysia selepas keputusan STPM diumumkan.